Formularz rejestracyjny II Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski / Registration form for the Second International Congress of Polish History

 Dane osobowe/Personal data
Dane Adresowe /Address details
Imprezy towarzyszące/Additional events

Czy weźmie Pan/Pani udział w/Will you participate in:

Opłata konferencyjna/registration fee

Opłata kongresowa dla uczestników wynosi 200 zł. Opłatę można uiścić na miejscu w Krakowie przy rejestracji uczestników./Registration fee (PLN 200) you can pay in Krakowa at the beginning of the Kongress during the regstrations of participants.

Opłaty nie ponoszą doktoranci, studenci, nauczyciele i uczniowie oraz pracownicy instytucji współorganizujących Kongres./PhD candidates, students and teachers will not be charged the registration fee.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Jednakże koszty wpisowego dla części uczestników zostaną pokryte przez środki pochodzące z dofinansowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (o otrzymaniu refundacji decyduje kolejność zgłoszeń).

Registration fee is PLN 200. We are however pleased to inform that the cost of registration fee for some participants will be covered by Polish Ministry of Foreign Affairs (according to the rule first came, first served).

Inne dodatkowe informacje dla organizatorów/Additional information for the organizers

Zgadzam się na wykorzystywanie moich danych osobowych przez organizatorów II Kongresu jedynie na potrzeby prowadzenia bieżącej działalności i przygotowania Kongresu oraz zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997, nr 133 poz. 883).

I agree for using my personal data by the Organizers of the Second International Congress of Polish History only for preparation of the Congress and according to the regulations of Polish Act on protection of personal data (Dz. U. 1997, nr 133 poz. 883).